Styrelsen

Ordförande: Helen Rydstedt
Vice Ordförande: Gunilla Isheden

Sekreterare: Lotta Östensson 
Kassör: Elaine Fougner 

Ordinarie Ledamot: Lise-Lott Rosendahl
Suppleant: Jan Rydstedt

Vi i styrelsen kommer att göra vad vi kan för Kattvärnets fortsatta arbete med att hjälpa de hemlösa katterna.
Vill ni kontakta oss så kan ni maila oss på Info@kattvarnet.se

Föreningen Kattvärnet Stadgar (Kommer en uppdatering efter årsmötet)
 

§ 1 Föreningens namn ska vara Kattvärnet, med säte i Haninge Kommun och nuvarande adress Kattvärnet, Söderbymalmsv 6B, 136 45 Handen.

§ 2 Föreningens ändamål är:
att arbeta för att hjälpa hemlösa katter till ett bättre liv. Detta ska ske genom att infånga, kastrera, vaccinera, ID-märka och placera katterna i goda privathem eller katthem.
– att informera om god katthållning (kattens rätta och omsorgsfulla vård) och motarbeta att katter plågas och vanvårdas.

§ 3 Arbetet ska ske ideellt och på frivillig basis. Eventuella bidrag till föreningen ska oavkortade användas till arbetet med katterna, dock skall möjlighet finnas för föreningen att betala hyra samt avlöna tjänster på ett katthem.

§ 4.1 Var och en som stöder föreningens syfte och är villiga att följa dess stadgar kan bli medlem. Inträde kan ske närhelst under året och avser pågående kalenderår. Om inträde sker efter 1 november avser medlemskapet nästkommande år. Medlem skall betala den årsavgift som fastställts av årsmötet. Medlemsavgiften skall vara inbetald till föreningen innan årsmötet för att medlem skall erhålla rösträtt. Till hedersmedlem kan utses person som genom extraordinära insatser verkat för föreningens syfte. Hedersmedlemmar är befriade från avgifter.

Medlemskap – utträde

§ 4.2 Medlemskapet anses avslutat om medlemsavgift ej erlagts.

§ 4.3 Styrelsen är berättigad att ur föreningen utesluta medlem då vägande skäl till uteslutning finns. Sådant beslut får endast fattas om minst halva antalet styrelseledamöter är överens om detta.

§ 4.4 Medlem som avgått eller uteslutits ur föreningen äger ingen rätt till föreningens kassor eller andra tillgångar och kan inte återfå erlagda avgifter.

§ 5 Räkenskapsår ska vara kalenderår. Revisorer för räkenskapsåret väljs vid årsmötet.

§ 6 Ordinarie styrelsemöten ska hållas minst 10 ggr/år. Extra föreningsmöte hålles vid behov. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är kallade samt minst hälften är närvarande.

§ 7 Årsmöte skall hållas före februari månads utgång. Kallelse till årsmöte ska skriftligen skickas till alla medlemmar minst 14 dagar i förväg. Rösträtt har alla medlemmar i föreningen.

§ 8 Motioner från medlemmar skall inlämnas till styrelsen senast 1 Januari. Styrelsen skall behandla motionen och ta upp den på årsmötets dagordning. Motioner och styrelsens yttrande över dem, skall finnas med i kallelsen till årsmötet.

§ 9 Styrelsen ska bestå av minst 5 personer. Val av styrelse sker vid årsmötet. Mandatperioden är 2 år för ordföranden, kassör, sekreterare och ledamot, övriga ledamöter har 1 års mandatperiod.

§ 10 Ändring av stadgar kan ske efter omröstning på 2 efter varandra följande årsmöten, eller efter 1 årsmöte och därpå följande extra föreningsmöte. I omröstningarna krävs 2/3 majoritet för ändringens genomförande.

§ 11 Vid årsmötet förhandlas efter följande dagordning :
1. Årsmötets öppnande.
2. Mötets behörighet. (Fråga om mötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst.)
3. Fastställande av röstlängd. (Närvarolista)
4. Uppläsning och fastställande av dagordningen.
5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för årsmötet.
6. Styrelsens årsredovisning.
7. Revisorernas berättelse.
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om resultatdisposition
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
11. Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelsen, revisorerna och medlemmarna.
12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår.
13. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.
14. Val av övriga styrelsemedlemmar.
15. Beslut om filmatecknare, tillika plusgiro- och bankgirotecknare.
16.Val av lotteriföreståndare.
17. Val av ombud samt suppleant till Djurskyddet Sveriges Årskonferens.
18. Val av revisor jämte ersättare.
19. Val av 3 ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande.
20. Övriga frågor.
21. Mötets avslutande.

Alla val sker med öppen omröstning, såvida ej något annorlunda påfordras. Vid omröstning gäller den mening som erhåller högsta röstantalet. Vid lika rösttal avgör mötesordföranden.

§ 12 För upplösning av föreningen gäller samma förutsättningar som för ändring av stadgar. Eventuella tillgångar ska doneras till seriöst katthem eller förening som mötet beslutar om, även detta efter omröstning enligt §10.

Antaget på Årsmöte 060218 och 070223.